CohousingBurcht

De projectsite vormt het sluitstuk tussen het dorpscentrum van Burcht en het natuurgebied aan het Galgenweel. Naar verzoek van de bouwheer voorzien we een mix van een- en meergezinswoningen met collectieve en gezamenlijke functies.

De geclusterde eengezinswoningen richten zich op de transitie tussen collectief en privaat. Ze hebben aan de achterzijde private tuinen als zijn ook voorzien van een voortuinstrook met overdekte veranda. Deze laatste grenst aan de collectieve groene ruimte. Gemeenschappelijke ruimten moedigen collectiviteit en verbondenheid aan, maar vormen ook een buffer voor intimiteit. De meergezinswoningen zijn ondergebracht in twee volumes die de entree van het project markeren. Het eigenlijke plan is opgevat als een cluster van 3 diagonale typologieën welke streeft naar zo veel mogelijk lichtinval, verschillende uitzichten en perspectieven. Door hun specifieke uiterlijk creëren de meergezinswoningen verschillende buitenruimtes, elk met hun eigen status. Aan de voorkant wordt er ruimte geboden als zijnde groene voortuinstrook waarvan de schaal het mogelijk maakt om als publieke tuin te dienen. Centraal in het project staat het gemeenschappelijke huis als polyvalente zaal die door alle bewoners voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden.

The project site forms the final link between the village centre of Burcht and the nature reserve of Galgenweel. At the request of the client, we have provided a mix of single-family and multi-family dwellings with collective and shared functions.

The clustered single-family dwellings focus on the transition between collective and private. They have private gardens at the back as well as a front garden strip with a covered veranda. The latter is adjacent to the collective green space. Communal spaces encourage collectivity and solidarity, but also form a buffer for intimacy. The multi-family dwellings are housed in two volumes that mark the entrance to the project. The actual plan is conceived as a cluster of 3 diagonal typologies that strives to maximise the amount of light, different views and perspectives. Due to their specific appearance, the multi-family houses create different outdoor spaces, each with their own status. At the front, space is provided as a green front garden strip whose scale makes it possible to serve as a public garden. Central to the project is the common house as a multipurpose room that can be used by all residents for different purposes.