Bogerse VeldenLier

Vanuit ruimtelijk oogpunt geloven we sterk in het clusteren van verscheidene woonentiteiten op eenzelfde site. In de Kreeftstraat in Lier ontwikkelen we zo twee gebouwen betreffende meergezinswoningen en negen eengezinswoningen die zich als overburen tot elkaar verhouden. Door deze samen te brengen kunnen we maximaal gebruik maken van gezamenlijke faciliteiten en kunnen we onze groene ruimte in de directe en weidsere omgeving maximaal verhogen. We geloven in het versterken van groenstructuren en het faciliteren van aangename verblijfsruimtes die ontmoetingen ensceneren. De eengezinswoningen liggen vijf meter teruggetrokken van de straat en krijgen op die manier een voortuinstrook ofwel groene buffer.

De meergezinswoningen bevatten respectievelijk twee en vier bouwlagen met telkens een teruggetrokken laag. Hoewel deze twee gebouwen verschillen in uitwerking van plan- en gevelwerking vormen ze een uniform geheel. Ze benadrukken afzonderlijk een verticaal dan wel horizontaal karakter, maar behouden een eenvoudige ritmering welke leidt tot een evenwichtig gevelbeeld. Om af te stappen van een woontypologie waar de ruimte wordt gedomineerd door gangen, werd hier een studie gedaan naar een typologie waarbij een centrale ruimte deze gangstructuur dient op te vangen.

From a spatial point of view, we strongly believe in clustering various residential entities on the same site. In Kreeftstraat in the city of Lier, we are thus developing two buildings relating to multi-family housing and nine single-family dwellings that relate to each other like opposite neighbours. By bringing them together, we can fully utilise shared facilities and maximise our green space in the immediate and wider surroundings. We believe in reinforcing green structures and facilitating pleasant areas to spend time in, which will allow for encounters to take place. The single-family dwellings are set back five metres from the street, thus creating a front garden strip or green buffer.

The multi-family houses have two and four floors, respectively, each with a recessed layer. Although these two buildings differ in their elaboration of plan and façade, they form a uniform whole. They emphasise either a vertical or horizontal character, but retain a simple rhythm which leads to a balanced façade image. In order to move away from a housing typology in which the space is dominated by corridors, a study was made here of a typology in which a central space should accommodate this circulation structure.