Housing AntwerpAntwerpen

De site ligt aan de noordgrens van de Zurenborgwijk, kenmerkend voor deze grens is zijn eclectische verschijningsvorm. Gezien de contextuele achtergrond van deze stijlperiode konden we gerichte uitspraken doen tijdens de opmaak van het oorspronkelijke masterplan: een verschaald hoekhuis , voorzien van een zekere monumentaliteit, detail en ambacht, als blikvanger van de straat zal de verbinding maken tussen de Plantin Moretuslei en de wijk Zurenborg. Het project biedt een duurzaam en kwalitatief antwoord, waarbij voortdurend wordt gerefereerd naar de context van de buurt. Zo sluit het gebouw met zijn negen bouwlagen qua schaal, vormelijkheid en materialiteit aan bij zijn omgeving. Ook met het basismateriaal zoeken we aansluiting. Voor de glooiende gevel is namelijk een hoogwaardige roodkleurig genuanceerde baksteen gekozen met als tegengewicht een wit stalen borstwering, uitgewerkt met ornamenten, die als moderne spiegeling van de traditionele gietijzeren borstweringen worden gebruikt.

Het typeplan vertaalt zich als vier wooneenheden rondom een compacte kern waarbij een mix van 1 en twee slaapkamerappartementen wordt ontworpen met inpandige terrassen. De vier appartementen gelegen op de bovenste, teruggetrokken verdieping zijn voorzien van een uitpandige buitenruimte.

The site is located on the northern border of the Zurenborg neighbourhood, which is characterised by its eclectic appearance. Given the contextual background of this stylistic period, we were able to make specific statements when drawing up the original master plan: a scaled-up corner house, with a certain monumentality, detail and craftsmanship, as the eye-catcher of the street, will make the connection between the Plantin Moretuslei and the Zurenborg district. The project offers a sustainable and qualitative response, with constant reference to the context of the neighbourhood. Thus, in terms of scale, form and materiality, the nine-storey building fits in with its surroundings. We are also seeking to connect with the base material. For the sloping façade, a high-quality, reddish-tinted brick was chosen to counterbalance a white steel parapet, elaborated with ornaments, which are used as a modern reflection of the traditional cast-iron parapets.

The type plan translates as four residential units around a compact core, with a mix of one and two bedroom flats being designed with internal terraces. The four flats located on the top, recessed floor are provided with an open-air terrace.