GijzelaarsstraatAntwerpen

Het project betreft negen nieuwbouwappartementen nabij de Gedempte Zuiderdokken te Antwerpen. Het gebouw telde oorspronkelijk slechts twee bouwlagen en positioneerde zich zo ongemakkelijk tussen zijn veel hogere buren. Door het gebouw zes bouwlagen hoog te bouwen, zoekt de kroonlijsthoogte aansluiting bij deze van de aanpalend panden. Met deze geste tracht het een wezenlijke bijdrage te leveren aan het straatbeeld. Verder biedt het gebouw een hedendaagse vertaling van enkele uiterlijke kenmerken van de naaste omgeving om zich als zodanig harmonieus tussen zijn buren te nestelen. De vormgeving speelt in op de genius loci: een rationeel, hedendaags gebouw met klassieke elementen. Deze ontwerpkeuze beantwoordt aan de vraag omtrent de visie van Antwerpen betreffende de harmonieregel.

De gelijkvloerse verdieping is ingericht als atelierruimte waardoor voldoende interactie ontstaat tussen publieke en private ruimte. Hiernaast is het voldoende genereus naar woonbeleving. De bovenliggende appartementsverdiepingen kennen een rationele indeling waarbij twee wooneenheden zich rondom een compacte kern plooien. Allen hebben ze zicht en licht via de straatzijde waar de appartementen overigens worden voorzien van een inpandige buitenruimte. De penthouseverdieping is voldoende ruim om wooncomfort te bieden aan een groot gezin, het grote dakterras voorziet in voldoende buitenruimte.

The project concerns nine new-build flats near the Gedempte Zuiderdokken in Antwerp. The building originally consisted of only two levels and thus positioned itself uncomfortably between its much taller neighbours. By constructing the building six storeys high, the height of the cornice connects to that of the adjoining buildings. With this gesture, it attempts to make a substantial contribution to the streetscape. Furthermore, the building offers a contemporary translation of some external features of the surrounding area, so that it can nestle harmoniously among its neighbours. The design responds to the genius loci: a rational, contemporary building with classical elements. This design choice answers the question of Antwerp's vision of the rule of harmony.

The ground floor is designed as a studio space, creating sufficient interaction between public and private space. In addition, it is sufficiently generous in terms of living experience. The type floors have a rational layout in which two residential units are arranged around a compact core. They all have a view and light from the street side, where the flats are also provided with an indoor outdoor space. The penthouse floor is spacious enough to provide living comfort for a large family, and the large roof terrace provides ample outdoor space.