Lange DreefBeveren

Wedstrijdontwerp in samenwerking met Henley Halebrown.

Ons voorstel introduceert een doorgang tussen het nieuwe administratieve centrum en de Lange Dreef en dit in het verlengde van de routing voor het administratief centrum. Hierdoor wordt de site verdeelt in twee kleinschaligere bouwblokken. De woningen worden zo rond twee respectievelijke binnentuinen geschakeld. Hiervan is er één west georiënteerd en één oost georiënteerd. In tegenstelling tot één groot bouwblok krijgen de collectieve binnentuinen een menselijkere schaal en door hun openheid naar het westen en oosten een veel ruimer gevoel.

De doorgang tussen beide bouwblokken wordt opgevat als Londens Mews of Belgisch beluik en creëert enerzijds een doorgangruimte voor voetgangers en fietsers maar vormt anderzijds de centrale spil van het stedenbouwkundige plan van het voorstel. Het is een plek waar mensen elkaar zullen ontmoeten en kinderen veilig kunnen spelen.

Beide U vormige volumes hebben een bouwhoogte van 6 lagen en vertrappen naar 4 lagen in het centrale gedeelte aan de Lange Dreef. De erkers aan de lange dreef rijmen met het ritme van de bomen. De zuidgevels worden 5 meter teruggetrokken van de perceellijn om de nodige afstand te bewaren ten opzichte van de wortels van de bomendreef tijdens het bouwen.

Aan de zijde van het Gravenplein gaat het oostelijke bouwblok een relatie aan met het plein als een statig stedelijk Palazzo. Het biedt een fier gezicht aan het plein.

Our proposal introduces a passageway between the new administrative centre and Lange Dreef, following the routing for the administrative centre. This divides the site into two smaller building blocks. The dwellings are arranged around two courtyard gardens. One of these is oriented to the west and the other to the east. In contrast to one large block, the collective courtyards have a more human scale and their openness to the west and east gives them a much more spacious feel.

The passageway between the two blocks is conceived as a London Mews or a Belgian beluik and, on the one hand, creates a passageway for pedestrians and cyclists but, on the other, forms the central hub of the proposal's urban development plan. It is a place where people will meet and children can safely play.

Both U-shaped volumes have a building height of 6 storeys and taper down to 4 storeys in the central area on Lange Dreef. The bay windows on Lange Dreef are in keeping with the rhythm of the trees.The southern facades are set back 5 metres from the plot line in order to maintain the necessary distance from the roots of the trees during construction.

On the side of the Gravenplein, the eastern building block relates to the square like a stately urban Palazzo. It offers a proud face to the square.