Pater DomstraatRanst

Het verkavelingsplan telt vijftien ruime eengezinswoningen die per drie gegroepeerd zijn. De middelste woning ligt telkens iets dieper om te vermijden dat een monolithisch bouwblok wordt gecreëerd. De woningen worden op schaal gebracht en hun hoofdbestemming als eengezinswoning is vervolgens duidelijk afleesbaar. Door de woningen te clusteren ontstaan er doorgangen naar de achterzijde van het perceel en wordt het geheel luchtiger en transparanter. We streven hierbij naar kwaliteit van de open ruimte en ruimtelijkheid van het gebouwde.

De woningclusters staan alternerend geplaatst wat maakt dat ter hoogte van de dieperliggende clusters vooraan een groene zone gecreëerd kan worden met parkeerinrichting. Op deze manier wordt er geopteerd om per perceel een autostaanplaats te voorzien in plaats van gemeenschappelijke parkeerhavens. Verder wordt de rooilijn voorzien op 6.5m van de straat as en hebben de clusters een private voortuin die zo groen mogelijk wordt aangelegd. Ook achteraan zijn de woningen voorzien van een ruime tuin met fietsenstalling waarnaast een collectieve zone is, die op haar beurt grenst aan agrarisch gebied. Hier kan een gemeenschappelijke buitenruimte tot stand komen. Deze kan worden gestructureerd door onder andere een BBQ plaats of picknicktafels.

The allotment plan comprises fifteen spacious single-family homes grouped in threes. The middle house is always slightly deeper to avoid creating a monolithic building block. The dwellings are brought to scale and their function as single-family dwellings is then clearly discernible. By clustering the dwellings, passages to the rear of the plot are created and the whole becomes airier and more transparent. We aim for quality in the open space and spaciousness in the buildings.

The housing clusters are placed alternately, which means that where the clusters are situated further down, a green zone with parking facilities can be created at the front. In this way, we have opted to provide a car parking space for each plot instead of communal parking. Furthermore, the building line is set at 6.5 metres from the street axis and the clusters have private front gardens that are designed to be as green as possible. At the back, too, the dwellings are provided with a spacious garden with a bicycle shed next to a collective zone, which in turn borders on an agricultural area. A communal outdoor space can be created here. This can be structured by, among other things, a BBQ area or picnic tables.