Social Housing KortemarkIchtegem

De inplanting van de twee blokken anticipeert op een kwalitatief aanbod aan appartementen en op een juiste en aangename oriëntatie, gelet op zowel licht, als direct invallende zon. Per verdieping worden vier appartementen rond een kern geplaatst waardoor ergeen appartementen met een enkele oriëntatie zijn en alle appartementen een leefruimte op de hoek van het gebouw hebben.

Door het project op te delen in twee blokken ontstaat de mogelijkheid om een doorzicht te behouden doorheen het terrein. Deze ingreep zorgt er eveneens voor dat het publieke domein een duidelijke grens krijgt. De positie van de twee volumes creëert een collectieve buitenruimte. Hiermee willen we een dynamisch geheel bouwen waarbinnen het wordt aangemoedigd dat de bewoners en bezoekers elkaar leren kennen. Dit plein geeft daarnaast doorzichten naar het bos aan de achterzijde en integreert het groen op deze manier maximaal bij het binnenkomen van de woningen. De parking wordt in ons project zo ingeplant dat er van de bestaande infrastructuur en wegen gebruik gemaakt kan worden. Hierdoor wordt het plot verder gevrijwaard van verkeer en ingericht voor wandel en fietsverbinding.

The layout of the two blocks anticipates a quality range of flats and a correct and pleasant orientation, considering both light and direct sunlight. Four flats per floor are placed around a core, so that there are no flats with a single orientation and all flats have a living space at the corner of the building.

Dividing the project into two blocks makes it possible to maintain a view through the ensemble.This intervention also ensures that the public domain is given a clear but soft boundary. The position of the two volumes creates a collective outdoor space. With this, we want to build a dynamic whole in which it is encouraged that residents and visitors get to know each other. In addition, this square provides views to the forest at the back and, in this way, integrates the greenery as much as possible when entering the dwellings. In our project, the car park is planned in such a way that we can use the existing infrastructure and roads. In this way, the plot is further freed from traffic and laid out for walking and cycling.